icon_telefon

Privacy policy and information

Az információk felhasználása, adatvédelem és az Internet titoktartási nyilatkozat

Információk a honlapról

A honlap tulajdonosa és működtetője a Cafe Dental Kft. (3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35.), a továbbiak-ban: Cafe Dental Kft.

Az alábbiakban a Cafe Dental Kft. adatkezelési elveiről olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi elveket. A Cafe Dental Kft. jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén az új Adatkezelési elveket fel-tölti a honlapra. A honlap használatával elfogadja az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt.

A Cafe Dental Kft. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes ada-tok védelme kiemelten fontos számunkra.

Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható.

Értelmező fogalmak

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy köz-vetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, va-lamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson ala-pul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés meg-szüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek ösz-szessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és meg-semmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a művele-tek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a techni-kai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szer-ződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfele-lős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyes adatok

A Cafe Dental Kft. személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt: teljes név, születési dátum, telefonszám, e-mail cím de csak akkor, ha Ön önként adta meg nekünk ezen az oldalon. Ezeket az információkat a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében használjuk fel, illetve arra, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, valamint rendszeres tájékoztatást küldjünk Önnek levélben és e-mail-ben. Az adatkezelés- és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájá-rulása. A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az Ön leiratkozásáig tart.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő, adatfeldolgozó neve, címe, elérhetőségei: Cafe Dental Kft., 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35. Ettől eltérő adatkezelés esetén tájékoztatást adunk, amikor Ön megadja az ehhez szükséges információkat. Ahol Ön hozzájárulását adja az adatkezeléshez, mi hasznos információkkal, hírekkel szolgálhatunk, értesíthetjük új szolgáltatásainkról, illetve kérhetjük az Ön véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban, amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adja.

Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy a rendelke-zésünkre bocsátott információkat a fenti célokra feldolgozzuk.

Tájékoztatjuk, hogy ezt a honlapot és bármilyen adatbázist, amely Ön által megadott információkat tartalmaz, az adatvédelmi irányelvvel, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (A továbbiakban: “Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban kezeljük.

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyes-bítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ön jogosult másolatot kérni a Cafe Dental Kft. Önre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról és amennyiben azok pontatlanul szerepelnek, kérheti azok helyesbítését.

Az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés cél-járól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé-géről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjé-ről. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordul-hat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14. § – 23. §, valamint az 52. § – 71.§ tartalmazza.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: https://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha kapcsolatba kíván lépni a velünk, elérhet minket postai úton: Cafe Dental Kft. 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35., telefonon +36 70 603 6448 vagy e-mailben: info@cafedental.hu .

Személyes adatok megosztása

A Cafe Dental Kft. harmadik fél részére semmilyen célból sem ad el, illetve kölcsönöz személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesszük közzé személyes információit:

  • a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt adatfeldolgozók jogosultak hozzáférni az adatokhoz a jelen nyi-latkozatban foglalt terjedelemben.
  • amennyiben okunk van azt gondolni, hogy személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a személyeket, felvegyük a kapcsolatot azokkal a személyekkel, ill. jogi eljárást indítsunk azok ellen a személyek ellen, akik Önnek kárt okozhatnak; vagy a Cafe Dental Kft. jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, ill. beleavatkoznak a Cafe Dental Kft. működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, ill. tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak.
  • amikor a törvény szükségessé teszi, ill. amikor a törvényt betartató hatóságok kérik azt bűnügyi kivizs-gálásokkal kapcsolatban, vagy amikor a polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.

Nem személyes adatok

A Cafe Dental Kft. gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas információkat is. Ezek a célok: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy meg-értsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg.

Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Cafe Dental Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.

Cafe Dental Kft. nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá haszná-latáért.

Cafe Dental Kft. nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

Cafe Dental Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, haszná-latra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vo-nal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Cookie-k

Ez a Honlap egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Például, a szerverünk be tud állítani egy olyan sütit, amelynek segítségével Önnek nem kell többször is megadnia jelszavát, amikor Honlapun-kat kívánja meglátogatni. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet a Cafe Dental Kft. közvetlenül begyűjt, az az Ön által önkéntesen megadott információ.

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan en-gedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni. Hozzájárulása visszavonásáról szóló nyilatkozatát kérjük, lehetőség szerint az alábbi címre valamelyikére küldje meg: Cafe Dental Kft. 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35.

Biztonság

A Cafe Dental Kft. szabványnak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot mű-ködtet. A Cafe Dental Kft. biztonsági intézkedései segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. A lent kiemelt ese-tektől eltekintve, kizárólag csak az arra jogosult alkalmazottaknak van hozzáférése az Ön által megadott informá-ciókhoz. Ezen túlmenően szigorú szabályok vonatkoznak azokra a Cafe Dental Kft. alkalmazottakra, akiknek vagy a felhasználók információinak adatbázisához, vagy a szolgáltatásokat működtető szerverekhez van hozzáfé-résük. Mivel azonban nem garantálható, hogy az adatok nem tűnnek el, helytelen felhasználásuk, valamint meg-változtatásuk nem következik be, megteszünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megelőzzük e szeren-csétlen történéseket.

Információkérés

Az Önnel kapcsolatos nálunk tárolt információiról másolatot kérhet, illetve bármikor visszavonhatja információi-nak a fent említett módon történő felhasználásra vonatkozó beleegyezését, címünkre (Cafe Dental Kft. 3529 Mis-kolc, Bezerédi István utca 35.) eljuttatott felkeresésével.

Módosítások

Alkalmanként módunkban áll megváltoztatni jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Amennyiben lényegbevágó változtatásunkat hajtunk végre, ezekről értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Szeretnénk javasolni, hogy időn-ként tekintse át újra jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kaphas-son arról, hogy milyen módon próbáljuk megvédeni az általunk begyűjtött személyes azonosító információkat. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és az általunk végrehajtott vál-toztatásokat is.

Kapcsolat

Örömmel fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit, melyeket az alábbi címre várjuk:

Cafe Dental Kft. 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35.

E-mail: info@cafedental.hu

Telefon: +36 70 603 6448

© 2020 Cafe Dental - Minden jog fenntartva
készítette: WebDeb - Ahol a weblapok születnek...