icon_telefon

Cafe Dental általános szerződéses feltételei fogorvosi szolgáltatások nyújtására

1. Általános Szerződési Feltételek

A CAFE DENTAL Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35.; telephelye: 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35. cégjegyzékszám: 05-09-031350; adószáma: Adószám: 26583763-2-05 bankszámlaszáma: 10300002-13056577-00014908), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiak-ban: Egészségügyi Szolgáltató) valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) az Egészségügyi Szolgáltató és Ügy-fél együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között létrejött fogorvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerző-désre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

2. Egészségügyi szolgáltatás

Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett fogászati szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére:

 • Konzerváló fogászati beavatkozások,
 • Fogmegtartó kezelések,
 • Fogpótlások készítése,
 • Fogbeültetés,
 • Esztétikai beavatkozások,
 • Parodontológiai beavatkozások,
 • Fogszabályozás,
 • Szájsebészeti beavatkozások,
 • Klinikai higiéniai kezelések

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszíne: 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35. A rendelő nyitvatar-tási ideje hétfőn, kedden előre egyeztetett időpontban. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatar-tási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesíté-se körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készít-mény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórismeret megállapításához, a megfelelő keze-lési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiter-jed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztethe-ti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi fele-lősség nem terheli.

3. Fogászati szolgáltatás igénybevételének menete

Egészségügyi Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a fogászati beavatkozásokat és biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat.

Felek megállapodnak abban, hogy a fogászati szolgáltatások teljesítéséhez az Egészségügyi Szolgáltató alvállal-kozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevé-kenységet saját maga látta volna el.

A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet az Ügyfél az alábbi módokon tehet meg:

 • Személyesen a 3529 Miskolc, Bezerédi István utca 35. címen;
 • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 70 603 6448 telefonszámon;
 • Elektronikus levél formájában az info@cafedental.hu e-mail címen.
 • Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapot-ban megjelenni, ellenkező esetben az Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
 • Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt legalább 5 perccel megelőzően a Cafe Dental recepcióján köteles jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából.
 • Egészségügyi Szolgáltató a bejelentkezést, az anamnézis adatlap felvételét (csak az első rendelői látogatás illetve minden egy évnél régebbi rendelői látogatás alkalmával) és az adatrögzítést követően nyújtja az igé-nyelt fogászati szolgáltatást.
 • Egészségügyi Szolgáltató fogászati tevékenységét kezelési terv és árajánlat alapján végzi. A kezelési terv az Egészségügyi Szolgáltató javaslatán alapul. Amennyiben a kezelés az Egészségügyi Szolgáltató által megkez-dődik, ez a Kezelési Terv Ügyfél általi jóváhagyását jelenti. A kezelési tervtől az Egészségügyi Szolgáltató jo-gosult önállóan eltérni, azonban nagyobb eltérések esetén köteles előzetesen az Ügyféllel azt egyeztetni.

4. Díjfizetés

Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Egészségügyi Szol-gáltató hatályos árlistája a https://www.cafedental.hu/arak/ címen érhető el, a rendelőn belül nyomtatott formában pedig korlátozás nélkül hozzáférhető.

Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt az Ügyfél igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatá-sok ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve az Egészségügyi Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

Az Egészségügyi Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosíta-ni.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

Az Ügyfél a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

 • Készpénzben,
 • Bankkártyával,
 • Egyedi megállapodás esetén banki átutalással.

5. Felelősség

Egészségügyi Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősség-biztosítás szerint, amelyet az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlan-sággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával vagy az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete magatartásával állnak összefüggésben.

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is ke-letkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől,valamint az előre nem látható kockáza-toktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügy-fél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások ered-ményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, az Egészségügyi Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget.

Az Egészségügyi Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezett-ségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy egyéb, az Egészségügyi Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

6. Adatvédelem, tájékoztatás

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél által megadott és az Ügyfélről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adato-kat üzleti titokként kezelje és tartsa nyílván.

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatokat és tényeket bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vo-natkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából keze-li.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa aláírt anamnézis adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások és a gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek. Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról az Egészségügyi Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

Ügyfél tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból az Egészségügyi Szolgáltató rendelőjében hang- és képfelvétel készül. Egészségügyi Szolgáltató biztosítja a jogot az Ügyfél részére, hogy az ettől eltérő adatkeze-léssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen az Egészségügyi Szolgáltató rendelőjé-ben.

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait az Egészségügyi Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy az Egészségügyi Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges vál-tozásairól, az Egészségügyi Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

Egészségügyi Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

7. ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF az Egészségügyi Szolgáltatató 2.1 pontban megnevezett fogászati szolgáltatásaira terjed ki.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel az Egészségügyi Szol-gáltatató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Az Egészségügyi Szolgáltatató bármikor jogosult jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a honlapján (https://www.cafedental.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) teszi közzé.

8. Vegyes rendelkezések

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat az Egészségügyi Szolgáltatató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészség-ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és az Egészségügyi Szolgáltató érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF 2020. május 01. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Miskolc, 2020. május 01.

© 2020 Cafe Dental - Minden jog fenntartva
készítette: WebDeb - Ahol a weblapok születnek...